Ред за даване и оттегляне на съгласие за обработка на личните данни

 

  1. Наименование на административната услуга

       Даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съгласно ОРЗД

 

  1. Правно основание за предоставяната административна услуга

      Чл. 4, § 11, чл. 6, § 1, чл. 7, чл. 9, § 1 и съображения 32, 33, 42, 43, 58 от ОРЗД

 

  1.  Начини за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

1)    Лично, на хартиен носител – в дирекцията  на ДГ „Първи юни“, с. Ягода на адрес: с. Ягода, ул. Осми март № 4

2)    По електронен път на имейла на ДГ „Първи юни“, с. Ягода - odziagoda@abv.bg, като същото следва да бъде оформено като електронен документ, съгласно приложения образец, подписан с електронен подпис (не сканирано!).

 

  1. Изисквания за предоставяне на услугата

       За да се предостави услугата, ДГ „Първи юни“, с. Ягода следва да Ви идентифицира по несъмнен начин.

        При подаване на декларация/ заявление се изисква предоставяне на оригинал на лична карта на декларатора/ заявителя, който се връща след сверяване на данните.

         Когато декларацията/ заявлението не се подава лично от субекта на данни , към него се  прилага копие на пълномощното с нотариална заверка на подписа , придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо декларацията/ заявлението.

 

  1. Такса

      Такса за услугата не се заплаща.

 

  1. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата  на субектите на данни

      Комисия за защита на личните данни

 

  1. Формуляри за даване и оттегляне на съгласие, разработени за Ваше улеснение от ДГ „Първи юни“, с. Ягода: